DODACIE PODMIENKY


- Náš sortiment služieb:

    * protektorovanie pneumatík pre úžitkové a nákladné automobily, autobusy a traktory
    * dodávky protektorovaných pneumatík aj s kostrou (vybrané rozmery)
    * dodávky nových pneumatík a ich príslušenstva
    * opravy pneumatík
    * zabezpečenie zhodnotenia nepoužiteľných pneumatík
    * výkup ojazdených pneumatík vhodných na protektorovanie
    * zákazková výroba výrobkov lisovaných z technickej gumy

- Protektorovanie sa vykonáva teplou alebo studenou vulkanizáciou. Studená vulkanizácia je
licenčným systémom fy. Oliver Rubber (USA) a KRAIBURG (NSR) predvulkanizovanými behúňmi.
Behúne i proces a kvalita protektorovania sú certifikované. Certifikovaný je aj systém manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. Výroba protektorov je homologizovaná.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Ak zákazník zistí po dodávke alebo počas používania v záručnej dobe chybu na vykonanom protektorovaní, na plášti dodanom výrobcom, alebo na oprave plášťa, má právo túto chybu reklamovať. Reklamáciu uplatňuje zákazník tam, kde kúpil protektorované pneumatiky. Podmienkou pre prijatie obnoveného plášťa do reklamačného konania je uplatnenie reklamácie v záručnej dobe. Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby zákazník očistený reklamovaný obnovený plášť s presne vyznačenou reklamovanou chybou fyzicky odovzdal dodávateľovi za účelom posúdenia reklamovanej závady. Pri reklamácii zákazník okrem plášťa predloží platný doklad o zaplatení obnovy a dôsledne vyplnený reklamačný dotazník.

Ak je reklamácia komisiou výrobcu posúdená ako oprávnená, uzná sa percentuálne podľa miery ojazdenia reklamovaného plášťa, stanovenej pomerom hĺbky zvyšku dezénu k hĺbke dezénu nového protektoru. So zákazníkom sa dohodne spôsob vysporiadania oprávnenej reklamácie: a) oprava vzniknutej závady, b) náhrada za bezchybný tovar, c) odstúpenie od zmluvy s vrátením podielu zaplatenej čiastky.

Reklamačná komisia posúdi reklamované plášte v zákonnej  lehote.  V odmietnutí reklamácie musí výrobca uviesť dôvody pre neuznanie.

Neuznaný reklamovaný obnovený plášť bude u výrobcu k dispozícii do 30 dní po rozhodnutí reklamačnej komisie. Ak si ho zákazník v tejto lehote nevyzdvihne, bude plášť likvidovaný, pričom zákazník nemá nárok na náhradu.

Rozsah záruky

Výrobca zodpovedá za chyby, pre ktoré boli obnovené plášte predčasne vyradené z prevádzky, ak ich vyradenie nebolo zavinené závadou či haváriou vozidla, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním a nedodržaním pokynov pre ich používanie uvedených v STN 63 1912.

Výrobca nenesie zodpovednosť za chyby obnovených plášťov, ktoré preukázateľne vznikli v prevádzke u zákazníka nesprávnym alebo neopatrným zaobchádzaním, napr. nabehnutie na ostrý predmet, pretáčanie kolies v mäkkom teréne, špatné zoradenie kolies, bŕzd a výkyvných polonáprav, neopatrné spúšťanie bočníc vozidla, odretie o okraj chodníka, poškodenie uvoľnenými, alebo chybnými časťami vozidla, perami, snehovými reťazami, nedodržanie predpísanej medzery pri dvojmontáži, poškodenie cudzími predmetmi, ktoré vnikli medzi plášte v dvojmontáži, prerazenie kostry, mechanické poškodenie, nesprávna, alebo neodborná montáž, poškodenie pätky, poškodenie alebo natrhnutie lanka, použitie zdeformovaného, skorodovaného, znečisteného ráfika, alebo ráfika nevhodného rozmeru, alebo typu, použitie nevhodného rozmeru plášťa, duše, alebo ochrannej vložky, použitie nevhodného dezénu, alebo vyhotovenia plášťa, narušenie olejom, plastickými mazivami, pohonnými hmotami a inými chemikáliami, nesprávne skladovanie, nesprávny spôsob jazdy, jazda na pneumatike bez vzduchu, alebo na podhustenej, či prehustenej pneumatike, používanie plášťa s nižšou než bezpečnostnou hĺbkou dezénu, dodatočná úprava povrchu plášťa narezaním, havária, požiar, vyššia moc.

U obnovených plášťov poskytuje výrobca záruku do ich opotrebovania na zákonom stanovenú najmenšiu bezpečnostnú hĺbku dezénových drážok, avšak najdlhšie po dobu 24 mesiacov od predaja, resp. 30 mesiacov od vykonania obnovy. Ak je reklamácia oprávnená a závada odstrániteľná, nepočíta sa do záručnej doby doba od uplatnenia reklamácie až do odstránenia závady obnovy plášťa.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa záruk a reklamačného konania sú uvedené v Reklamačnom poriadku výrobcu.
- Dodržanie dodania požadovaného typu, vzoru aj druhu protektoru je v zásade možné pri dodávke vhodných kostier na protektorovanie. Ak dodaná kostra nie je vhodná na požadované protektorovanie studenou vulkanizáciou, vykonáme so súhlasom zákazníka protektorovanie teplou vulkanizáciou - podľa dostupnosti lisovacej formy. V teplej vulkanizácii v ojedinelých prípadoch môže byť znemožnené protektorovanie na požadovaný vzor z dôvodu odchylných rozmerov kostry, nevyhovujúcich pre danú lisovaciu formu.

- Spôsob nákupu protektorov je možné dohodnúť. Akceptujeme požiadavku na protektorovanie zákazníkových kostier, alebo dodávku protektorov výmenným spôsobom. V niektorých prípadoch je možný predaj protektorov na našich vlastných kostrách.

-
Distribúcia pneumatík je možná našim vlastným dovozom, záleží na množstve pneumatík pri jednotlivých odberoch. V prípade takejto dohody zabezpečíme samozrejme aj odvoz ojazdených pneumatík na protektorovanie. Termín dodávok je dojednávaný pred odberom; pri protektorovaní výmenným spôsobom je možný ihneď v dohodnutý deň, inak v priebehu 1 až 2 týždňov (okrem traktorových a podľa množstva a zvolených dezénov). Dodávky nových pneumatík zabezpečíme do 1 týždňa po obdržaní objednávky (ak sa nejedná o špeciálnu požiadavku).

-
Spôsob platby je možný podľa dohody. V prípade uzavretia zmluvy je možná platba na základe fakturácie prevodným príkazom štandardne v lehote do 17 dní od vystavenia faktúry. V prípade oneskorených platieb si môžeme uplatniť úroky z omeškania, v opakovaných prípadoch ďalší tovar dodávame len na základe predfakturácie alebo za hotové pri odbere.

- Kapacitné možnosti dodávok protektorov pokrývajú celé Vami požadované množstvo za predpokladu dodávky dostatočného množstva protektorovateľných ojazdených pneumatík. Požadovaná pravidelnosť dodávok je zaručená.

- Protektorované pneumatiky sú označované v zmysle platnej STN a EN menom a sídlom nášho protektorovacieho závodu, homologizačnou značkou, vyznačením dáta výroby, poradovým číslom a ostatnými povinnými údajmi.

- Reklamačné a záručné podmienky sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

- Po dohode zabezpečujeme zhodnotenie neupotrebiteľných alebo v procese vyradených kostier. Inak sú nepoužiteľné kostry vracané zákazníkovi.
- Profilový vzor protektorovaného plášťa je podľa výberu z nášho katalógu foriem pre teplú vulkanizáciu, v prípade studenej vulkanizácie podľa katalógu behúňov.

- Na
protektorovanie prijímame aj kostry pneumatík vyžadujúce opravu. Na opravovaných kostrách, prijatých na protektorovanie, vykonávame obnovu opráv. Opravy pred protektorovaním teplou vulkanizáciou sú bezplatné. Za opravy pred protektorovaním studenou vulkanizáciou a opravy bez protektorovania účtujeme ceny podľa cenníka.
Dodacie a reklamačné podmienky
Liptovská Teplá